Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Power oil b.v.

Algemene Voorwaarden ten behoeve van Power Oil B.V., hierna te noemen; “Power Oil”, statutair gevestigd te Markelo, kantoor houdende aan de Munsterstraat 28 te 7418 EV Deventer. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op bij Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost Nederland te Apeldoorn onder nummer 8137944.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en bestellingen bij Power Oil en op alle overeenkomsten tussen Power Oil en een wederpartij, hierna te noemen; “koper”, ongeacht woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeachte de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend. Cliënt geeft Power Oil bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbij Power Oil geen contractpartij is, zoals een overeenkomst tussen een verhuurder en/of aanbieder en haar cliënt.

2. Alle aanbiedingen van Power Oil zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Power Oil zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt, tenzij daarin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Power Oil een overeenkomst schriftelijk of per email aanvaard of door Power Oil uitvoering aan een overeenkomst wordt gegeven. De administratie van Power Oil geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door cliënt verstrekte opdrachten.

Artikel 3: Prijs

Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en vracht-, verzend-  en orderkosten. Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Power Oil is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan cliënt aan te passen voor aanbiedingen en bestellingen die, volgens de desbetreffende overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld, tenzij anders overeengekomen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Power Oil kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in dit artikel, dan is cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in dit artikel bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Power Oil genoemde datum waarop de prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 4: Betaling

1.  Betaling van het aan Power Oil verschuldigde bedrag moet zonder verrekening en/of opschorting plaatsvinden binnen 7 dagen na de ontvangst van de zaken. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt is de vordering onmiddellijk opeisbaar en is cliënt in verzuim zonder dat daarvoor nog een nadere ingebrekestelling is vereist.

2.  Alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten in verband met de inning van verschuldigde bedragen zijn voor rekening van cliënt, die gehouden is de door Power Oil werkelijk gemaakte kosten aan Power Oil te voldoen.

3.  Betaling wordt gedaan op een door Power Oil aan te wijzen giro- of bankrekening.

Artikel 5: Zekerheid

Koper is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Power Oil zekerheid te stellen voor al hetgeen hij aan Power Oil is  verschuldigd of verschuldigd zal worden uit welken hoofde dan ook maar. Cliënt heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkomingen en/of vernietiging, behouden voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. Power Oil heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van cliënt te vorderen heeft, te verrekenen.

Artikel 6: Levering

1. Een overeengekomen termijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen-gekomen. De opgegeven levertijd is slechts een streeftijd, die ingaat zodra alle benodigde gegevens en de betaling bij Power Oil in bezit zijn, en is daarom niet bindend. Bij overschrijding daarvan kan koper geen rechten jegens Power Oil doen gelden. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn is Power Oil daarom niet aansprakelijk. Bij niet‑tijdige aflevering dient koper Power Oil derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

2.  Power Oil is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; koper wordt daarvan schriftelijk in kennis gesteld.

3. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op koper over zodra deze zaken het magazijn van Power Oil, danwel het magazijn van diens toeleverancier, hebben verlaten, zelfs indien franco levering is overeengekomen.

4. Indien koper niet, niet tijdig of niet volledig de bij Power Oil in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, is Power Oil gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van koper op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

1.  Power Oil behoudt zich de eigendom voor van alle door Power Oil aan koper geleverde materialen totdat de (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, renten en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook indien Power Oil op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van koper in een of meer van diens verplichtingen jegens Power Oil. Het is koper niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan.

2. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden of daarover te beschikken.

3. Indien koper in verzuim is ten aanzien de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Power Oil gerechtigd de goederen die aan hem toebehoren zelf en voor rekening van koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent Power Oil hierbij onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

Artikel 8: Garantie

1. Ingeval van verkoop en koop van zaken wordt voor garantie op de door Power Oil geleverde zaken uitsluitend verwezen naar de garantie en de garantievoorwaarden van de fabrikant, welke garantiebepalingen zijn vermeld in de bijgeleverde stukken en/of goederen. Koper dient in een voorkomend geval ofwel bij Power Oil ofwel rechtstreeks bij de fabrikant een beroep op voornoemde garantie te doen. Indien en voorzover bij Power Oil een beroep wordt gedaan, zal Power Oil dit beroep voorleggen aan de fabrikant. De fabrikant zal de zaak voorts onder zijn verantwoordelijkheid, naar zijn beoordeling en voor zijn rekening en risico afhandelen.

Artikel 9: Reclames

1. De controle op het aantal colli van de geleverde zaken c.q. op eventuele manco’s, surplus’ en/of beschadigingen berust bij koper. Indien niet terstond na ontvangst van de geleverde zaken omtrent het aantal colli dan wel omtrent eventuele manco’s, surplus’ en/of beschadigingen schriftelijk en gemotiveerd wordt gereclameerd bij Power Oil zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld – als juist erkend respectievelijk wordt erkend dat koper de zaken onbeschadigd heeft ontvangen. Reclames omtrent eventuele manco’s en/of surplus’ moeten, om geldig te zijn, door koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend. Het ontvangstbewijs dient te allen tijde door of namens koper te worden getekend.

2. Reclames dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na ontvangst van de geleverde zaak, door koper bij Power Oil schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt koper geacht de geleverde zaken te hebben geaccepteerd.

3. Geen reclames worden geaccepteerd op zaken waarvan de aard en/of samenstelling is gewijzigd dan wel op zaken die geheel of gedeeltelijk verwerkt zijn, beschadigd zijn of indien de originele verpakking en documentatie van de zaken niet meer voor handen is.

4. Reclames geven koper geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien of met uitstaande posten te verrekenen.

5. Indien is gereclameerd met inachtneming van de in dit artikel vermelde bepalingen en de reclame gegrond is, dan zal Power Oil de koper aanbieden de gereclameerde goederen te vervangen door soortgelijke goederen danwel de koper crediteren ter hoogte van de factuurwaarde. Power Oil is niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.

6. Retourzendingen kunnen slechts met toestemming van Power Oil geschieden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Zodra koper een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is koper gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd, het bestaan van deze pretense aanspraak jegens Power Oil schriftelijk aan Power Oil mede te delen op straffe van verval van recht. Iedere aanspraak jegens Power Oil vervalt één jaar nadat de mededeling door koper/koper is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Power Oil is niet aansprakelijk jegens koper, zolang koper zijn verplichtingen jegens Power Oil niet is nagekomen.

2. De omvang van de aansprakelijkheid van Power Oil is per gebeurtenis in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering(en), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. Indien terzake geen verzekering gesloten is of geen polisdekking verleend is, dan is de schade beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (ex. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen in een jaar (ex. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding van directe schade meer bedragen dan € 10.000,00 (tienduizend euro).

3. Indien ten gevolge van een gebeurtenis als bedoeld in het tweede lid van dit artikel meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.

4. Power Oil is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Power Oil gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.

5. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of bewuste roekeloosheid, is Power Oil niet aansprakelijk.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Power Oil strekken ook ten gunste van de de bestuurders, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Power Oil.

7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Power Oil of de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11: Beëindiging

1. Een overeenkomst tussen Power Oil en koper wordt beëindigd door iedere tekortkoming van koper in de nakoming van deze overeenkomst, onverminderd het recht van Power Oil om schadevergoeding te vorderen.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 (betaling) en de overige haar toekomende rechten zijn de vorderingen van Power Oil op koper onmiddellijk opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist,  zonder dat Power Oil tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, onder andere in de volgende situaties:

a.      ingeval koper in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij surséance van betaling aanvraagt of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op koper van toepassing wordt verklaard;

b.      ingeval koper een natuurlijke persoon is en overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld;

c.      in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd.

d.      indien koper ondanks aanmaning, per aangetekende brief met berichtgeving van ontvangst of per deurwaardersexploit, in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijn;

In de gevallen a tot en met d is Power Oil bevoegd de verdere uitvoering van alle overeenkomsten met koper op te schorten, dan wel tot ontbinding van die overeenkomsten over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Power Oil om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: Verstrekken gegevens

Cliënt is gehouden alle door Power Oil verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Power Oil. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Power Oil verstrekte gegevens en informatie. Power Oil legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de cliënt vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om de cliënt op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Power Oil, alsmede  van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht Power Oil rekening te houden met de voorkeuren van de cliënt. Tenslotte kan Power Oil (naw-)gegevens van cliënt ter beschikking stellen aan derden.

Artikel 13: Conversie

Indien een bepaling van deze overeenkomst in strijd zou zijn het dwingend recht, zal de daaruit eventueel voortvloeiende ongeldigheid van die bepaling de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen in deze algemene voowaarden, en de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de betreffende bepalingen dat niet strijdig is met dwingend recht, niet beïnvloeden. Partijen zullen alsdan in gezamenlijk overleg in de geest van deze overeenkomst deze bepaling, voor zover noodzakelijk, aanpassen, in dier voege dat de ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige andere bepaling, die zo weinig mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling. In geval de inkoopvoorwaarden van de koper strijdig zijn met deze verkoopvoorwaarden, zijn alleen de laatstgenoemde voorwaarden van toepassing.

Artikel 14: Geschillen

1. Bij geschillen is het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG), bij uitsluiting van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen partijen uit deze overeenkomst voortvloeien of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staan, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechtbank te Zwolle, tenzij de sector kanton van die rechtbank bevoegd is.

 

Power Oil
0570 - 66 27 25 Klantenservice

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Decline all Services
Accept all Services